QUO VADIS Ελλάδα;

Γράφει η Ειρήνη Βούλγαρη

Όλα τα κόμματα της Βουλής, αλλά και  μερικά  που δεν έχουν κατορθώσει να έχουν παρουσία στην Βουλή ακόμη, ασχέτως υποτιθέμενης ιδεολογίας, υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ γνωρίζουν ότι η ΕΕ διέπεται από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Το καθεστώς αυτό περιέγραψα στην αρχική σελίδα αυτού του ιστότοπου, "ΗΟΜΕ".

Εάν η Ελλάδα παραμείνει  στο ολοκληρωτικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αλλάξει ιδιοκτήτες, και οι περισσότεροι πολίτες της θα είναι σκλάβοι στον τόπο τους. Όσοι υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκδημοκρατισθεί, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Η κατάλυση του Συντάγματος της χώρας μας άρχισε με την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας, και ολοκληρώθηκε με την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, των μνημονίων τους και των εφαρμοστικών τους νόμων. Επιπλέον, έχει εκχωρηθεί η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας στους δανειστές της από τις κυβερνήσεις μας. Και η εκχώρηση αυτή ξεκίνησε από την κατάργηση του εθνικού μας νομίσματος και την υπαγωγή της Ελλάδας στο ευρώ, από την κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη.

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ

* Η Συνταγματική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη της Λισαβόνας),στο άρθρο 50 προβλέπει την αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 50 αναφέρει:

"1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες. 2. Το κράτος μέλος που αποφασίζει να αποχωρήσει γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπό το πρίσμα των προσανατολισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ένωση προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και συνάπτει με το εν λόγω κράτος συμφωνία που καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών του σχέσεων με την Ένωση. Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 218,παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία συνάπτεται εξ ονόματος της Ένωσης από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 3. Οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο εν λόγω κράτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση που μνημονεύεται στην παράγραφο 2, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος, αποφασίσει ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας αυτής. 4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3, το μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το αποχωρούν κράτος μέλος δεν συμμετέχει ούτε στις συζητήσεις ούτε στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου που το αφορούν. Η ειδική πλειοψηφία ορίζεται βάσει του άρθρου238,παράγραφος 3, στοιχείο β), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Εάν το κράτος που αποχώρησε από την Ένωση ζητήσει την εκ νέου προσχώρησή του, η αίτησή αυτή υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 49. "

Χρειάζεται  επαναφορά της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας σε ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΒΑΣΗ στο άρθρο 28 του Συντάγματος.

Χρειάζεται επίσης παλινόρθωση της ελευθερίας του προσώπου και των δημοκρατικών θεσμών στο Σύνταγμα.

Η Ελλάδα πρέπει να επαναφέρει τους δημοκρατικούς θεσμούς στο εθνικό της Σύνταγμα, και να κηρύξει το Δημόσιο Χρέος της παράνομο, επαχθές και επονείδιστο καταγγέλλοντάς το ως τέτοιο. Παράλληλα οφείλει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ιδρύσει μια νέα Κρατική Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος και να εκδώσει εθνικό νόμισμα. Η παύση αποπληρωμής του παράνομου, επαχθούς και επονείδιστου δημόσιου χρέους μπορεί να γίνει μόνο με μονομερή κήρυξη στάσης εξωτερικών πληρωμών, υπό καθεστώς εθνικής κυριαρχίας.  Αυτό που ζούμε από το 2010 είναι χρεοκοπία της Ελλάδας πλήρως ελεγχόμενη από τους δανειστές της χώρας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την πολιτική και οικονομική κατοχή της χώρας, την κατάργηση της εθνικής της κυριαρχίας, την εκποίηση της χώρας υπέρ των δανειστών, την παράνομη υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών και την στέρηση της ελευθερίας επιλογών τους, μέσω μιας αντισυνταγματικότατης και  αδυσώπητης τεχνοκρατικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Μόνο ένα κράτος με εθνική κυριαρχία, δικαίωμα έκδοσης εθνικού νομίσματος , δημοκρατικό σύνταγμα το οποίο διασφαλίζει πλήρως την ελευθερία των πολιτών του, την πραγματική δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι σε θέση να μεριμνήσει για την βελτίωση της πραγματικής του παραγωγής και οικονομίας, με τρόπο που θα ωφελούνται οι πολίτες του. Μόνο ένα τέτοιο κράτος είναι σε θέση να αποφασίζει  τις διμερείς και τις διεθνείς σχέσεις, συμφωνίες και συμμαχίες του.

Βασικές διαφορές του ολιγαρχικού καθεστώτος υποτέλειας που μας κυβερνά ως εντολοδόχος των δανειστών της Ελλάδας, με το καθεστώς πραγματικής δημοκρατίας και  εθνικής κυριαρχίας

Μια δημοκρατική χώρα με γεωγραφικά σύνορα έχει Σύνταγμα ψηφισμένο από τον λαό της, το οποίο απαγορεύει την κατάλυση της εθνικής της κυριαρχίας από οποιοδήποτε μεταγενέστερο σύνταγμα, εθνικό νόμο, διεθνείς ή άλλες συνθήκες, διεθνή ή άλλα συντάγματα, διεθνείς ή άλλους νόμους. Το δημοκρατικό αυτό σύνταγμα είναι ο μοναδικός ανώτατος νόμος που είναι σε ισχύ στην χώρα αυτή. Είναι η λεγόμενη "ρήτρα υπεροχής" ή "αρχή υπεροχής".
Στην Ελλάδα οι Ελληνικές κυβερνήσεις κατάργησαν εδώ και χρόνια την εθνική μας κυριαρχία μέσα στο Ελληνικό Σύνταγμα αλλάζοντας τη διατύπωση του άρθρου 28 του Συντάγματος και ακυρώνοντας με τον τρόπο αυτό την εθνική μας κυριαρχία για να υποταχθεί η χώρα μέσω Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συνθηκών.

Ένα εθνικά κυρίαρχο κράτος έχει εθνική κρατική τράπεζα η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης του εθνικού νομίσματος, και μπορεί να λειτουργήσει ως δανειστής εσχάτης ανάγκης του κράτους αυτού. Η Ελλάδα δεν έχει εθνικό νόμισμα, ούτε εθνική κρατική τράπεζα με δικαίωμα έκδοσης εθνικού νομίσματος. Η Ελλάδα δανείζεται ευρώ με τοκογλυφικότατα επιτόκια και εμπράγματες εγγυήσεις.      Το δημόσιο χρέος της χώρας μας εκτός από παράνομο, επαχθές και επονείδιστο, είναι πλέον κατά γενική ομολογία και μη βιώσιμο, δηλαδή είναι αδύνατον να αποπληρωθεί, και  οι Δανειστές της χώρας μας επιβάλλουν ξεπούλημα νησιών, λιμανιών, ενέργειας, δημοσίων υπηρεσιών κλπ επειδή η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώνει τις τεράστιες δόσεις των δανείων συν τους τόκους εγκαίρως.

Σε μια πραγματικά δημοκρατική χώρα η εξουσία ασκείται από τον λαό με ένα δίκαια αντιπροσωπευτικό σύστημα εξουσιών –νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική- οι οποίες εκλέγονται και ελέγχονται από τον λαό και λογοδοτούν στον λαό. Αυτές οι τρεις εξουσίες ορκίζονται να διαφυλάσσουν την ελευθερία και την δημοκρατία για την ευημερία του λαού.Στην Ελλάδα, λόγω της εκτεταμένης διαφθοράς και των τριών εξουσιών και του ότι δεν εκλέγονται από την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η ελευθερία και η δημοκρατία έχουν εξαφανισθεί.

Σε μια δημοκρατία κάθε μία από τις τρεις εξουσίες είναι τελείως ανεξάρτητη από τις άλλες δύο.
Στην Ελλάδα η εκτελεστική εξουσία διορίζει την δικαστική και χειραγωγεί την νομοθετική εξουσία μέσω  της  κομματικής πειθαρχίας (στην Ελλάδα έχουμε βουλευτές που είναι ταυτόχρονα και υπουργοί). Επιπλέον, στην Ελλάδα η εκτελεστική εξουσία διορίζει «δικούς της» ως αρχηγούς στις Ε.Δ., στις δημόσιες υπηρεσίες, στις τράπεζες και στα ΜΜΕ. Έτσι ελέγχει τα πάντα. Επιπλέον, στην Ελλάδα υπάρχει κάποιες φορές ταύτιση της εκτελεστικής εξουσίας με την νομοθετική εξουσία. Για παράδειγμα, ένας υπουργός, υφυπουργός ή και πρωθυπουργός κάποιες φορές συμβαίνει να είναι ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και βουλευτής.

Σε μια δημοκρατία, η Βουλή πάντα ενημερώνει και ενημερώνεται από τον πρωθυπουργό για τα πάντα, και αποφασίζουν από κοινού με ψηφοφορία για τις αποφάσεις. Την απόφαση της Βουλής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί ο πρωθυπουργός. Για τα κρίσιμα ζητήματα, γίνεται πρώτα πλήρης ενημέρωση του λαού και ακολουθεί δημοψήφισμα.
Στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός, ή και ένας υπουργός, ενεργεί χωρίς να ενημερώνει την Βουλή, εξ’ονόματος του Ελληνικού κράτους, για κρίσιμα ζητήματα. Για παράδειγμα, τις δανειακές συμβάσεις με την τρόϊκα που υποθήκευσαν την Ελλάδα έναντι των τοκογλυφικότατων και ως εκ τούτου στην πραγματικότητα άνομων δανείων, τις υπέγραψαν οι υπουργοί οικονομικών και οι διοικητές της Τράπεζας της Ελλάδας...

 Σε μια δημοκρατία δεν υπάρχει περίπτωση να παραβιασθεί η θέληση του λαού και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της κερκόπορτας ενός προέδρου της Δημοκρατίας που διαθέτει υπερσυνταγματικές εξουσίες και veto.
Στην Ελλάδα, με τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, όταν μια κυβέρνηση δεν θέλει να χρεωθεί μια αντισυνταγματική νομοθεσία, την περνάει ως Προεδρικό Διάταγμα. Σε μερικές ομοσπονδιακές ενώσεις χωρών,  ο Πρόεδρος έχει αποκτήσει υπερσυνταγματικές εξουσίες μέσω του veto. Έτσι περνάει ό,τι νομοθεσία θέλει δικτατορικά.

Σε μια δημοκρατία ποτέ ο λαός δεν είναι στο σκοτάδι.
Στην Ελλάδα σπανίως οι κυβερνήσεις  ενημερώνουν τον ελληνικό λαό για κρίσιμα για την ελευθερία και την δημοκρατία ζητήματα.

Σε μια δημοκρατία επιτρέπεται να παίρνει ο λαός την πρωτοβουλία για δημοψήφισμα, για οποιοδήποτε κρίσιμο ζήτημα, με συγκέντρωση υπογραφών
Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν δίνει στον Ελληνικό λαό την πρωτοβουλία για διενέργεια δημοψηφίσματος. Προβλέπει μόνο διενέργεια δημοψηφίσματος εάν αποφασισθεί εκ των άνω. Η διατύπωση του ερωτήματος του δημοψηφίσματος επίσης αποφασίζεται από την κυβέρνηση. Επιπλέον, απαγορεύει τελείως το δημοψήφισμα για δημοσιοοικονομικά θέματα. Επιβάλλεται να επιτρέπει το Σύνταγμα διενέργεια δημοψηφίσματος για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, ακόμα και για τα δημοσιοοικονομικά. Επίσης επιβάλλεται να υποχρεώνεται η κυβέρνηση σε διενέργεια δημοψηφίσματος όταν το ζητούν οι πολίτες με συγκέντρωση ορισμένου αριθμού υπογραφών.

Σε μια δημοκρατία υπάρχει πραγματικά αναλογική αντιπροσώπευση όλων των πολιτών στην Βουλή.
Στην Ελλάδα, με το κολπονοθευτικό σύστημα της «ενισχυμένης» αναλογικής και με το «δώρο» των 50 εδρών στο 1ο σε ψήφους κόμμα,  με αποχή που κυμαίνεται γύρω στο 50% εξαιτίας της γενικευμένης διαφθοράς του πολιτικού συστήματος, όχι μόνο οι  κυβερνήσεις δεν αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, αλλά καταστρατηγούν κάθε έννοια ισότητας και δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, με αποτέλεσμα να έχουμε στην πραγματικότητα ολιγαρχία.

Σε μια δημοκρατία υπάρχει Συνταγματικό Δικαστήριο. Οι πολιτικοί είναι υπόλογοι για τις πράξεις τους και είναι δυνατή η ποινική τους δίωξη όταν παρανομούν.
Στην Ελλάδα οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι πρωθυπουργοί κι οι πρόεδροι της δημοκρατίας είναι ελεύθεροι να παρανομούν λόγω της θεσμοθετημένης τουςασυλίας, της ανυπαρξίας διάκρισης των τριών εξουσιών και της απουσίας Συνταγματικού Δικαστηρίου. 

Σε μια δημοκρατία υπάρχουν υγιείς νόμοι για την μετανάστευση και για τους πρόσφυγες πολέμου και φυσικών καταστροφών
Στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ υποβοηθούσαν την εισροή παράνομων μεταναστών τους οποίους «ελληνοποιούσαν» με πρωτοφανείς ταχύτατες διαδικασίες κατά παράβαση κάθε έννοιας δημοσίου συμφέροντος και υγιούς μεταναστευτικής πολιτικής, για να προσεταιρίζονται τις ψήφους των.
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη, δέχεται μαζικά κύματα αμάχων προσφύγων πολέμου οι οποίοι εγκαταλείπουν τις φλεγόμενες πατρίδες τους για να επιβιώσουν. Προέρχονται κυρίως από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Ουκρανία, κι από άλλες εμπόλεμες ζώνες. Η Μεσόγειος γίνεται πολλές φορές ο υγρός τους τάφος, αφού δουλέμποροι αναλαμβάνουν την μεταφορά τους σε απελπιστικές συνθήκες. Επιβάλλεται η Ελλάδα να απέχει από οποιαδήποτε επιθετική συμμετοχή σε εμπόλεμες συρράξεις. Όσο θα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί αμάχων, τόσο θα αυξάνονται τα κύματα προσφύγων πολέμου. Επίσης επιβάλλεται να παρέχεται άσυλο και κάθε δυνατή φροντίδα στους πρόσφυγες πολέμου και η Ελλάδα να είναι παράγοντας ειρήνευσης στις φλεγόμενες πατρίδες τους.

        «ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ,ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
         «Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ»
         «Η ΒΟΥΛΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ»
         «ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΝΟΜΟ ΚΡΑΤΟΣ»
         «Η ΒΟΥΛΗ ,ΘΕΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ»
         «ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΜΑΔΙΚΑ»
         «ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΡΟΙΚΑ»
         «ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΗ & ΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ»
                                                                
                                                                Γεώργιος Κασιμάτης, συνταγματολόγος

                                                                   Η συνέντευξη του Γ. Κασιμάτη, EΔΩ.© Copyright ΕιρήνηΒούλγαρη, 2013-2018